Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie

ul. Targowa 21, 99-210 Uniejów

 

Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://mgokuniejow.pl/bip zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • dokumenty są w postaci skanów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aleksandra Kałużna-Płaczek , adres poczty elektronicznej mgok@uniejow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 28 88 164 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Tymczasowa siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodek Kultury w Uniejowie znajduje się w budynku  byłego Miejskiego Przedszkola w Uniejowie przy ulicy Wiśniowej 9. Na teren obiektu prowadzą dwa wejścia. Jedno od strony ulicy Wiśniowej – furtka, drugie od strony ulicy Różanej – brama główna. Wejście główne do budynku nie jest przystosowane do wjazdu wózka inwalidzkiego. Ze względu na siedzibę tymczasową obiektu nie ma możliwości pełnego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  W siedzibie tymczasowej Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie stara się zapewnić takim osobom dostęp alternatywny. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób  ze szczególnymi potrzebami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W  siedzibie tymczasowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury można skorzystać z tłumacza języka migowego i magnetycznej pętli indukcyjnej. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Informacje

Liczba wyświetleń: 755
Utworzono dnia: 08.10.2020

Historia publikacji

 • 28.03.2024 14:57, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 28.03.2024 14:53, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 11.01.2021 15:45, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności