Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie

ul. Targowa 21, 99-210 Uniejów

 

informacja dla uczestników zajęć i ich rodziców lub opiekunów

Klauzula informacyjna dla uczestników i jego rodziców

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ORAZ INNYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W
Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych uczestnika i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie ul. Targowa 21 reprezentowany przez Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie;

2. Inspektorem ochrony danych od 01.07.2018 r. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie jest Andrzej Olszak e-mail: iod@rodo-expert.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) dane osobowe uczestnika wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań edukacyjnych, zgodnie z: Ustawą z dnia 25 października 1991 o organizowaniu działalności kulturalnej, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

b) dane osobowe uczestnika związane z udziałem dziecka w konkursach  organizowanych w MGOK Uniejów i poza jego siedzibą na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);

c) wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez MGOK w prasie lokalnej, facebook, telewizji oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Uniejowie na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);

d) dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem odbierającej dziecko z zajęć  na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy).

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Urząd Miasta Uniejowa, firma Patrona na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek np. Sąd, firma Kol-net – operator Internetu

5. Dane osobowe uczestnika i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika i jego rodziców lub osób odbierających dzieci z zajęć narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie uczestnika na listę zajęć i imprez  (czyli nieprzyjęcie uczestnika). Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3d wymaga pisemnej zgody a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć uczestnika, zakazem udziału w konkursach  oraz brakiem możliwości odebrania dziecka z zajęć przez osobę inną niż rodzice.

10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

11. Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie dostępna wraz z aktualnym kontaktem do Inspektora Ochrony Danych i Administratora Ochrony Danych będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://mgokuniejow.naszgok.pl/bip 

Informacje

Liczba wyświetleń: 539
Utworzono dnia: 24.04.2019
Dokument wprowadził:
Robert Palka
Dokument opublikował:
Robert Palka
Dokument wytworzył:
Robert Palka
Podmiot udostępniający informację:
MGOK Uniejów

Historia publikacji

  • 24.04.2019 20:32, Administrator
    Dodanie strony: informacja dla uczestników zajęć i ich rodziców lub opiekunów